RODO

Nasza oferta obejmuje pomoc w przygotowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r RODO (GDRP).

Audyt i wdrożenie RODO

 • Identyfikacja przetwarzanych danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna)
 • Badanie spełnienia obowiązku informacyjnego
 • Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów, zgodnie z listą dokumentów przekazanych do audytu
 • Oględziny (kontrola w miejscu) obszarów przetwarzania danych osobowych i stanowisk pod kątem zabezpieczeń
 • Sprawdzenie zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych informatycznych oraz osobowych
 • Zebranie informacji niezbędnych do wdrożenia RODO
 • Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i ocena stanu faktycznego związanego z realizacją wymagań proceduralno-prawnych z zakresu ochrony danych osobowych
 • Audyt powdrożeniowy w wymaganych obszarach

 • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • Inwentaryzacja danych – przygotowanie wykazu zbiorów
 • Przygotowanie klauzul informacyjnych
 • Przygotowanie ewidencji osób upoważnionych
 • Analiza ryzyka/ocena skutków dla wybranych zbiorów danych osobowych, propozycja środków w celu zmniejszenia ryzyka
 • Opracowanie instrukcji postępowania z incydentami
 • Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych
 • Szkolenie pracowników z zasad ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania
 • Opracowanie planu audytów
 • Przygotowanie procedury przywrócenia danych osobowych w razie incydentu
 • Przygotowanie wykazu zabezpieczeń

Ponadto proponujemy:

 • Kompaktowy audyt i wdrożenie RODO
 • Audyt i poprawki stanu po wdrożeniach
 • Weryfikacja wykonywanej pracy i sprawdzenie wiedzy Inspektora Ochrony Danych
 • Analiza klauzul informacyjnych oraz klauzul zgody
 • Analiza prawna umów powierzenia
 • Audyt i weryfikacja dokumentacji kadrowej
 • Audyt i weryfikacja dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Audyt lokalizacji przetwarzania danych
  • Badanie zabezpieczeń i podatności
  • Wywiad z pracownikami

Nasz zespół skutecznie pomoże Administratorowi Danych Osobowych wypełnić jego ustawowe obowiązki, przeprowadzając kompleksową rewizję istniejącej dokumentacji oraz zaproponuje zmiany w kluczowych kwestiach. Oferujemy także przygotowanie pełnej, niezbędnej dokumentacji, m.in. klauzuli informacyjnych, regulaminów, umów powierzenia, polityki ODO, ewidencji, oświadczeń czy upoważnień.

 • Analiza ryzyka ogólna -dotycząca procesów przetwarzania
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w systemie/lokalizacji
 • Rozbudowana analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w systemie/lokalizacji z rozróżnieniem wagi poszczególnych rodzajów danych.
 • Analiza ryzyka danych zgodna z ustawą o informacji niejawnej

 • Pomoc przy incydentach i naruszeniach
 • Pomoc przy realizacji wniosków praw osób
 • Przygotowywanie procedur bezpieczeństwa
 • Badanie przesłanek do zawarcia umowy powierzenia

W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że w firmie wystąpił incydent, w wyniku którego zachodzi możliwość naruszenia ochrony danych osobowych, jesteśmy gotowi kompleksowo wspomóc Państwa organizację, tak aby dochować wszystkich niezbędnych procedur, poprzez m.in:

 • Analizę ryzyka;
 • Przygotowanie zgłoszenia prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przygotowanie komunikatów oraz prowadzenie komunikacji z osobami dotkniętymi naruszeniem;
 • Wyjaśnianie bieżących wątpliwości Państwa pracownikom,
 • Realizację wniosków (np. o sprostowanie danych)
 • Weryfikację aktualnej dokumentacji

Nieustannie szkolimy się w zakresie ochrony danych osobowych, dbamy o to, by świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Proponujemy rozwiązania dedykowane tak jednoosobowym działalnościom gospodarczym, jak i dużym, złożonym podmiotom, pamiętając, że RODO nakłada obowiązki na każdego przedsiębiorcę.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.