Pomoc prawna

Pomoc prawna udzielana w Kancelarii Niemcz obejmuje przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych,
 • zastępstwo procesowe osób fizycznych oraz prawnych przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • prowadzenie spraw sądowych,
 • sporządzanie umów, opinii prawnych,
 • kompleksową obsługę osób prawnych i podmiotów gospodarczych.

Oferta

 • Porady prawne
 • Prowadzenie spraw o:
  • Rozwód
  • Separacje
  • Podział majątku wspólnego
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • Alimenty (w tym podwyższenie/obniżenie)
  • Kontakty z dzieckiem,
  • Wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • Przysposobienie,
  • Ustalenie / zaprzeczenie macierzyństwa,
  • Uznanie / zaprzeczenie ojcostwa.

 • sporządzanie i opiniowanie projektów aktów prawnych (umów, uchwał, aneksów, regulaminów, klauzul umownych, w tym klauzuli mediacyjnej)
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie sporów sądowych, reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji;
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców - osób fizycznych i osób prawnych.

 • porady prawne dotyczące wyboru rodzaju umowy,
 • analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy,
 • sporządzanie umów od podstaw,
 • prowadzenie negocjacji zapisów umów z kontrahentem,
 • ocena prawna treści umów pod kątem ich zgodności z prawem,
 • prowadzenie sporów sądowych i pozasądowych powstałych na gruncie zawartych umów.

 • porady prawne.
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • występowanie zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • prowadzenie spraw z oskarżenia prywatnego,
 • sporządzanie środków zaskarżenia,
 • prowadzenie spraw o wykroczenia,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary i inne).

 • Porady prawne.
 • Prowadzenie procesowych i nieprocesowych postępowań cywilnych (w tym m.in. spraw o zapłatę).
 • Reprezentacja w Elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU, tzw. e-sąd)
 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • dochodzenie należności z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowań,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona własności i posiadania.

 • Porady prawne:
  • dziedziczenie testamentowe i ustawowe
  • długi spadkowe,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego.
 • Prowadzenie spraw o:
  • Stwierdzenie nabycia spadku,
  • Dział spadku i zniesienie współwłasności,
  • Zachowek,
  • Uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

 • Porady prawne
 • Prowadzenie spraw o:
  • Zasiedzenie,
  • Ustanowienie drogi koniecznej,
  • Zniesienie współwłasności,
  • Przywrócenie stanu zgodnego z prawem / stanu poprzedniego,
  • Zaniechanie naruszeń.
 • Sporządzanie umów dot. przeniesienia własności, ustanowienia służebności itd.

 • Porady prawne
 • Prowadzenie spraw o:
  • Roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
  • Ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • Odszkodowania dochodzone od pracodawcy,
  • Mobbing.


Cennik

Honorarium za każdą usługę ustalane jest indywidualnie.

Przybliżona cena porady lub wysokość honorarium za prowadzenie sprawy może zostać określona jeszcze przed spotkaniem, po skorzystaniu z formularza kontaktowego i zwięzłym opisaniu zagadnienia, którego dotyczyć ma usługa.

Podstawę do ustalenia wysokości honorarium stanowią oficjalne stawki, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu Rozporządzenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.).

W przypadku, kiedy Klient skorzystania z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona za poradę, zostaje zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego.

Wynagrodzenie pobierane jest z góry, w chwili przyjęcia zlecenia prowadzenia sprawy. Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty, ustalane są indywidualnie.


Angelika Jędryka-Pihut

Angelika Jędryka-Pihut jest absolwentką prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na studiach angażowała się w życie Uczelni, biorąc udział w Śniadaniach Naukowych, pełniąc funkcję rzecznika Samorządu Studentów i będąc Członkiem Senatu Akademii oraz Jej Ambasadorem.

Po studiach przeniosła się do Bydgoszczy, gdzie zdobywała cenne doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich. Po ukończeniu aplikacji Angelika Jędryka-Pihut złożyła z wynikiem pozytywnym  egzamin adwokacki i otworzyła indywidualną kancelarię w Niemczu, kierując się przekonaniem, że lokalna społeczność zasługuje na miejscowy punkt pomocy prawnej. 

Ponadto Angelika Jędryka-Pihut to adwokat o ponadprzeciętnych zdolnościach oratorskich co potwierdza zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Aplikantów Adwokackich organizowanym w Krakowie.

Adwokat Angelika Jędryka-Pihut jest wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Centum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.


Kancelaria przyjazna mediacji

Kancelaria w Niemczu posiada znak „Kancelaria przyjazna mediacji”, co oznacza, że adwokat reprezentujący  kancelarię posiada odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów, a w sprawach prowadzonych przez kancelarię każdorazowo Klient jest informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących. Kancelaria przygotowuje również odpowiednie klauzule mediacyjne do wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów.

Pliki do pobrania

Przydatne pliki wzorów pełnomocnictw

Pełnomocnictwo w sprawie o rozwód

Upoważnienie do obrony

Pełnomocnictwo ogólne