Mediator

Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe.

Mediacja sądowa wszczynana jest na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego postępowania sądowego.

Mediacja umowna wszczynana jest na podstawie umowy pomiędzy stronami (stroną sporu) i mediatorem w sytuacji, gdy strony widzą możliwość podjęcia próby rozwiązania sporu poza sądem. Możliwe jest także zawarcie umowy w trakcie postępowania sądowego, gdy strony są gotowe podjąć dialog w co do całości lub części roszczenia będącego przedmiotem sporu sądowego.

Dlaczego Mediacja?

Dyskrecja

O sprawie mediacyjnej wiedzą tylko strony – jest to niezwykle istotne w relacjach biznesowych i daje poczucie komfortu.

Skuteczność

Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą podpisaną przez mediatora ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem i stanowi tytuł wykonawczy.

Poufność

Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a tajność przebiegu mediacji jest chroniona prawnie – w przeciwieństwie do posiedzeń sądowych, które co do zasady są jawne.

Efektywność

Mediacja daje możliwość dobrowolnego wyboru rozwiązania nieszablonowego, akceptowalnego i satysfakcjonującego dla obu stron.

Odformalizowanie

Brak skomplikowanych procedur i sztywnych ram obowiązujących w postępowaniu sądowym.

Oszczędność

Koszty postępowania mediacyjnego są znacznie niższe aniżeli sprawy sądowej i łatwe do skalkulowania, są one także bardziej przewidywalne.

Przyjazne warunki

Spotkanie na neutralnym gruncie w Kancelarii daje możliwość podjęcia rozmowy w komfortowych warunkach, sprzyja wypracowaniu porozumienia i umożliwia utrzymanie lub odbudowanie dobrych relacji między stronami.

Szybkość

Czas trwania mediacji jest elastyczny i zależy od chęci i dyspozycyjności Stron- zwykle trwa ona nie dłużej niż kilka tygodni.


W jakich sprawach prowadzimy mediacje?

Mediacje sporów o alimenty między rodzicami i dziećmi i między małżonkami, w tym sporów dotyczących istnienia obowiązku alimentacyjnego, wysokości i płatności, sporów dotyczących ustalenia kontaktów rodziców lub dziadków z dzieckiem czy sporów o podział majątku wspólnego, w szczególności sposobów podziału i rozliczeń z tym związanych.

Sporów dotyczących uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta-klienta, naruszenia prawa pacjenta/klienta do informacji, naruszenia dóbr osobistych pacjenta podczas lub w związku z leczeniem, sporów dotyczących zakażeń szpitalnych, a także tych dotyczących błędnej diagnozy, błędów w sztuce medycznej, błędnego podania lub przepisania niewłaściwego leku.

Mediacje sporów przy realizacji rzeczowych umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło, zlecenia, umów agencyjnych, najmu, dzierżawy itd., sporów przy realizacji umów deweloperskich, sporów związanych z obrotem nieruchomościami i szeroko pojętym procesem inwestycyjnym.

Mediacje sporów o testamenty w tym o realizację poleceń i zapisów, ustalanie udziałów spadkobierców, a także sporów o dział spadku, w szczególności ustalania wartości masy spadkowej, sposobu podziału i spłat oraz sporów o zachowek.

Mediacje sporów pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a jej członkami, sporów w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, sporów pomiędzy rodzicami a szkołą oraz sporów pomiędzy pracownikami a dyrekcją.

Mediacje sporów indywidualnego oraz zbiorowego prawa praca, sporów wynikających z niesatysfakcjonującego sposobu rozwiązania umowy o pracę, związanych z wypowiedzeniem zawartych w umowie warunków pracy i płacy, sporów wynikających z naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy, w tym wszelkich form dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu.

Mediacje sporów z zakresu prawa prasowego, prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, sporów dotyczących aktywności w internecie oraz związanych e-handlem.

Mediacje sporów związanych z działalnością gospodarczą czy prowadzeniem działalności biznesowej w tym sporów pomiędzy podmiotami korporacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów przy realizacji umów handlowych, sporów powstałych przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów, sporów związane z przekształceniem, przejęciem lub sprzedażą przedsiębiorstwa, sporów w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych oraz szeroko rozumianego wsparcia przy negocjacjach kontraktów biznesowych.

Mediacje sporów ubezpieczeniowych dotyczących wypłaty ubezpieczenia i kwoty przyznanego ubezpieczenia, sporów o roszczenia odszkodowawcze, o zadośćuczynienie oraz o naruszenie dóbr osobistych.

Mediacje sporów wynikających z nieprawidłowo wykonanej usługi, ze złej jakości produktu, również związanych z rękojmią i gwarancją oraz sporów związanych z odmową uznania złożonej reklamacji.

Mediacja sporów na tle majątkowym, zwłaszcza sporów o zniesienie współwłasności, o służebności, w tym ich ustanawiania, wykonywania, modyfikacji oraz znoszenia, sporów o podział nieruchomości wspólnej do korzystania, sporów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz sporów granicznych.

Mediacje sporów dotyczących zapłaty, zmiany barw klubowych, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, dodatkowych świadczeń dla zawodników, konfliktów wewnątrz klubowych, a także sporów dotyczących licencji, prawa do wizerunku, realizacji umów sponsorskich czy wykorzystywania barw klubowych, również mediacje między menadżerami czy między klubami a właścicielami obiektów sportowych.

Aleksandra Lorenz

Mediator Aleksandra Lorenz jestem psychologiem i pedagogiem Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mając ogromne doświadczenie w terapii, poradnictwie oraz pracy nad rozwojem osobistym  postanowiła poszerzyć swoje kompetencje zdobywając uprawnienia mediatora podczas kursu realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W procesie mediacji zapewnia poufność, rzetelność, bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście. Dba o zachowanie zasad kodeksu etyczno- zawodowego mediatora.

Mediator Aleksandra Lorenz jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Angelika Jędryka-Pihut

Adwokat Angelika Jędryka-Pihut w trakcie aplikacji adwokackiej ukończyła studia podyplomowe na kierunku mediacje sądowe i pozasądowe. Absolwent tegoż kierunku otrzymuje Certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Standardami Kształcenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Angelika Jędryka-Pihut posiada tym samym certyfikaty uprawniające do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, karnych i z nieletnim sprawcą czynu zabronionego, cywilnych i gospodarczych, w sprawach pracowniczych i sporach zbiorowych oraz w konfliktach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Prowadzi także szkolenia z mediacji.

Adwokat Angelika Jędryka-Pihut jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Centum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.


Jesteś zainteresowany mediacją?

Istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego online, w przypadku, gdy osobista styczność między zwaśnionymi stronami jest niemożliwa lub niepożądana. W celu wszczęcia postępowania należy wypełnić poniższy formularz.