Oferta adwokat

Prawo rodzinne

 • Porady prawne.
 • Prowadzenie spraw o:
  • Rozwód,
  • Separacja,
  • Podział majątku wspólnego,
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • Alimenty,
  • Kontakty z dzieckiem,
  • Wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • Przysposobienie,
  • Ustalenie / zaprzeczenie macierzyństwa,
  • Uznanie / zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

 • Porady prawne:
  • dziedziczenie testamentowe i ustawowe,
  • podatek od spadku,
  • długi spadkowe,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych.
 • Prowadzenie spraw o:
  • Stwierdzenie nabycia spadku,
  • Dział spadku i zniesienie współwłasności,
  • Zachowek,
  • Uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Prawo gospodarcze

 • Porady prawne.
 • Sporządzanie umów.
 • Prowadzenie spraw:
  • Rejestrowych,
  • Sporów sądowych.
 • Obsługa prawna przedsiębiorców.

Prawo rzeczowe

 • Porady prawne.
 • Prowadzenie spraw o:
  • Zasiedzenie,
  • Ustanowienie drogi koniecznej,
  • Zniesienie współwłasności,
  • Przywrócenie stanu zgodnego z prawem / stanu poprzedniego,
  • Zaniechanie naruszeń.
 • Sporządzanie umów dot. przeniesienia własności, ustanowienia służebności itd.

Prawo pracy:

 • Porady prawne.
 • Prowadzenie spraw o:
  • Roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
  • Ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • Odszkodowania dochodzone od pracodawcy,
  • Mobbing.

Oferta Mediator

Dotyczące nieruchomości

 • sporów o zniesienie współwłasności, tj. sposobu podziału i spłat,
 • sporów o służebności, tj. ustanawiania, wykonywania, modyfikacji, znoszenia,
 • sporów o podział nieruchomości wspólnej do korzystania,
 • sporów o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej,
 • sporów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,
 • sporów granicznych, tj. immisji, naruszenia posiadania,

Spadkowe

 • sporów o testamenty, tj. realizacji poleceń i zapisów, ustalanie udziałów spadkobierców,
 • sporów o dział spadku, tj. ustalania wartości masy spadkowej, sposobu podziału i spłat,
 • sporów o zachowek, tj. istnienia, wartości, sposobu i termin wypłaty.

Cywilne

 • sporów przy realizacji rzeczowych umów cywilnoprawnych, tj. najem, dzierżawa itp.,
 • sporów przy realizacji innych umów cywilnoprawnych, tj. umów o dzieło, zlecenia,
 • agencyjnych itp.,
 • sporów przy realizacji umów deweloperskich,
 • sporów związanych z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym.

Rodzinne

 • sporów o alimenty między rodzicami i dziećmi i między małżonkami, tj. istnienia obowiązku alimentacyjnego, wysokości i płatności,
 • sporów o podział majątku wspólnego, tj. sposobów podziału i spłat,
 • sporów dotyczących ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem.

Gospodarcze

 • sporów związane z działalnością gospodarczą,
 • sporów związane z prowadzeniem działalności biznesowej,
 • sporów pomiędzy podmiotami korporacyjnymi,
 • sporów przy realizacji umów handlowych,
 • sporów powstałych przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów,
 • sporów związane z przekształceniem, przejęciem lub sprzedażą przedsiębiorstwa,
 • sporów w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych,
 • wsparcie przy negocjacjach kontraktów biznesowych.

Pracownicze

 • sporów indywidualnego prawa praca,
 • sporów zbiorowego prawa pracy,
 • sporów wynikających z nie satysfakcjonującego sposobu rozwiązania umowy o pracę,
 • sporów związanych z wypowiedzenia  zawartych w umowie warunków pracy i płacytj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jegoekwiwalent pieniężny,
 • sporów wynikających z naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy, tj. wszelkichform dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu.

Ubezpieczeniowe

 • sporów ubezpieczeniowych, tj. wypłaty ubezpieczenia i kwoty otrzymanego ubezpieczenia,
 • sporów o roszczenia odszkodowawcze, o zadośćuczynienie, o naruszenie dóbr osobistych.

Społeczne i zbiorowe

 • sporów pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a jej członkami,
 • sporów w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach,
 • sporów pomiędzy rodzicami a szkołą,
 • sporów pomiędzy pracownikami a dyrekcją.

Medyczne

 • sporów dotyczących uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,
 • sporów dotyczących zakażeń szpitalnych,
 • sporów dotyczących błędnej diagnozy,
 • sporów dotyczących błędów w leczeniu (zabiegu),
 • sporów dotyczących podania lub przepisania niewłaściwego leku,
 • naruszenia prawa pacjenta do informacji,
 • naruszenia dóbr osobistych pacjenta podczas leczenia.