Kancelaria Niemcz

Wakacje z koszmaru

Niemal każdy ciężko pracujący Człowiek marzy o tym, by choć raz na jakiś czas wyrwać się z codzienności i spędzić kilka dni w raju. Mając na uwadze, że Raj może dla każdego oznaczać coś zupełnie innego, nie sposób nie zauważyć, jakie konsekwencje ma rozczarowanie związane z nieudanym wypadem wakacyjnym.

 

Długotrwałe poszukiwania odpowiedniej oferty wakacyjnej, wydawanie oszczędności i cięcia w budżecie domowym czy wreszcie wykorzystanie urlopu w pracy powinny wiązać się z głębokim, niczym niezmąconym relaksem podczas wymarzonej wyprawy.

 

Cóż jednak począć, gdy nasz lot jest opóźniony o wiele godzin, w hotelu jest basen, ale nieczynny z uwagi na panoszące się w nim drobnoustroje, a pokój nie ma widoku na morze, bo nie ma okna… Wiele osób w takich sytuacjach próbuje coś wskórać na miejscu, a w przypadku fiaska podjętych działań – zwyczajnie wraca do domu i stara się o wszystkim zapomnieć.

Warto zatem wiedzieć, że w sytuacji, gdy nasz wyjazd wakacyjny znacząco odbiega od oferty, jaką przedstawiło nam biuro podróży, możemy wystąpić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie… albo chociaż odzyskać część poniesionych kosztów.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W obliczu śmierci często czujemy się zagubieni i bezradni. To poczucie wzmaga się, gdy dowiadujemy się, że bliska nam osoba pozostawiła po sobie potężne zadłużenie. Po analizie sytuacji podejmujemy decyzję o odrzuceniu spadku, by uniknąć związanych ze spadkiem komplikacji. Takie rozwiązanie wydaje się najrozsądniejsze w zaistniałej sytuacji.

Często w natłoku informacji i zdarzeń zapominamy (lub zwyczajnie nie mamy takiej świadomości), że w chwili, gdy odrzucimy spadek to trafia on do naszych spadkobierców. Odrzucenie przez nas spadku jednocześnie otwiera termin do odrzucenia spadku dla naszych dzieci i współmałżonka.

Sprawa komplikuje się dodatkowo, jeśli dzieci są małoletnie (nie są jeszcze pełnoletnie). W takim wypadku zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wydaje Sąd Rodzinny. Nie należy się przy tym obawiać, że nie zdążymy przejść tej zawiłej, na pierwszy rzut oka, procedury w terminie 6-ciu miesięcy. Istotnym jest bowiem złożenie do Sądu wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przed upływem tego terminu, albowiem bieg terminu zostaje zawieszony na czas trwania postępowania sądowego.

 

Warto przy tym pamiętać, że w sytuacjach skomplikowanych, trudnych emocjonalnie zdarza się popełniać liczne błędy, dlatego też w przypadku śmierci osoby bliskiej warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty, by uniknąć błędów i ich negatywnych konsekwencji.

 

Porozumienie Rodzicielskie a Mediacja

Próba dojścia do porozumienia w kwestiach związanych z wychowywaniem i utrzymywaniem wspólnych małoletnich dzieci, to obszar w którym doskonale sprawdza się postępowanie mediacyjne. Warto w tym miejscu podkreślić, że przypadku jego niepowodzenia zawsze można wrócić na drogę sądową.

W toku Mediacji Strony mają jednak szanse w spokojnej atmosferze przedstawić swoje stanowiska, skonfrontować je z poglądami strony przeciwnej i, wymieniając się argumentami, spróbować znaleźć rozwiązania akceptowalne dla obojga.

Zwykle postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych zaczyna się od indywidualnego spotkania z mediatorem, w czasie którego możemy swobodnie porozmawiać o zaistniałym konflikcie, o swoich oczekiwaniach i potrzebach. Dopiero po spotkaniach indywidualnych następuje wspólne posiedzenie, w czasie którego strony, przy wsparciu mediatora, próbują dojść do porozumienia.

Warto przy tym pamiętać, że bezcenna jest już sama możliwość dialogu i przedstawienia swoich racji w atmosferze spokoju i wzajemnego szacunku. Sukcesem jest przy tym już sama efektywna komunikacja, nawet jeśli będzie niosła za sobą namacalnego efektu w postaci ugody.

Porozumienie Rodzicielskie

Wbrew utratym schematom rozstanie nie musi oznaczać walki na śmierć i życie. Choć zadanie może się wydawać karkołomne to realne jest pokojowe ustalenie istotnych kwestii dotyczących rozwodu. Jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej tych, które dotyczą wspólnego potomstwa.

Najczęściej wyrazem wspólnie podjętych ustaleń jest tzw. Porozumienie Rodzicielskie. Dokument ten nie ma sprecyzowanej formy i nie musi dotyczyć wszystkich newralgicznych kwestii. 

Możliwe jest zatem skonstruowanie Porozumienia Rodzicielskiego w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, przy jednoczesnym pozostawieniu Sądowi np.  Rozstrzygnięcia w przedmiocie wysokości renty alimentacyjnej i nie ma w tym nic złego, jeśli kwestia alimentów wciąż pozostaje sporna między stronami.

Ustalenia zawarte w Porozumieniu mogą być niemal dowolne, warunkiem, by zostały one uwzględnione przez Sąd jest jednak to, by nie godziły one w szeroko rozumiane dobro dziecka, a także by ich treść nie stała w sprzeczności z obowiązującymi przepisami lub nie zmierzała do ich obejścia.

 

Przygotowując Porozumienie Rodzicielskie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, by gotowy dokument był spójny i kompletny, a także by jego forma była odpowiednia do przedłożenia go Sądowi. Należy także pamiętać, zastanawiając się nad sporządzeniem Porozumienia,  że jego istnienie najczęściej pozytywnie wpływa na czas trwania postępowania sądowego.  

Umowa- produkt na czas „wojny”

Niejednokrotnie spotykam się ze stanowiskiem, że opieka prawnika jest zbędnym wydatkiem w przypadku bieżących umów zawieranych ze stałymi kontrahentami w ramach łączących strony stosunków prawnych. Wielokrotnie słyszałam, że umowę „należy szybciutko przejrzeć i zaakceptować, bo to formalność”. Nie sposób również zliczyć przypadków, gdy ktoś przychodzi ze sporymi problemami stanowiącymi pokłosie wyżej opisanego podejścia.

Opiniując lub sporządzając umowę należy pamiętać, że jest to dokument tworzony na czas „wojny”. Wiadomo, że interesy idą dobrze póki Kontrahenci są w doskonałych stosunkach, jednak gdy coś przestaje iść po ich myśli rodzą się demony. Gąszcz pretensji i niedomówień potrafi skutecznie przesłonić pierwotnie przyświecające kontraktowi cele i zniweczyć lata współpracy.

Jedynym skutecznym narzędziem, które może uchronić przed potężnym konfliktem i związaną z nim katastrofą jest porządnie sporządzona umowa. Dokument, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne kwestie może stanowić stabilną podstawę do budowania relacji na nowo w obliczu sytuacji kryzysowej. Słusznym jest zatem postrzeganie współpracy z profesjonalistą przy sporządzaniu umowy jako inwestycji w spokojną przyszłość, a nie zbędnego wydatku.

Dzieci w konflikcie dorosłych 

Prawie każdego dnia spotykamy się ze sprawami, w których obok nie mogących dojść do porozumienia dorosłych egzystują dzieci ( w różnym wieku). 

Celowo nazywamy ten stan egzystencją a nie rozwojem czy dorastaniem. Niezwykle często zdarza się bowiem, że dzieci te są „wciągane” w konflikt między rodzicami i pozostają w nim mentalnie na lata. Nie ulega wątpliwości, że dzieci nie powinny być świadkami „prania brudów”, wzajemnego oczerniania się i innych agresywnych zachowań. Pamiętajmy przy tym, że w większości przypadków dzieci nie potrafią jeszcze zadbać o siebie i potrzebują w tym zakresie wsparcia dorosłych.

Mimo, że rozpad rodziny jest sytuacją niezwykle stresującą nie należy zatem tracić z pola widzenia potrzeb własnych dzieci. Warto przynajmniej spróbować przejść przez ten okres w sposób możliwe spokojny. Ważne, by dziecko nie było świadkiem rozmów, niejednokrotnie bardzo nieprzyjemnych, na temat przyczyn rozkładu pożycia między rodzicami. Często w obliczu kryzysu konieczne jest zasięgnięcie opinii specjalistów np. terapeutów dziecięcych i nie należy się tego typu działań obawiać, ponieważ mogą one mieć zbawienny wpływ na samopoczucie dziecka i jego sposób postrzegania otaczającego je świata.

 

W obliczu wyzwania jakim jest rozstanie się z jak najmniejszą szkodą dla dziecka warto wziąć pod uwagę również skorzystanie z polubownych metod rozwiązywania sporów. Niejednokrotnie już sama próba dojścia do porozumienia sprawia, że w przyszłości strony konfliktu łatwiej dochodzą  do porozumienia, czują się w relacji lepiej, ponieważ miały szanse wyrzucić z siebie negatywne emocje i wyartykułować swoje zdanie.  Korzystanie z pomocy specjalistów-prawników, psychologów, pedagogów nie jest  zbędnym wydatkiem, ale doskonałą inwestycją w spokojne i bezpieczne jutro.

 

 

 

Kancelaria w Niemczu jest przystosowana do prowadzenia negocjacji, mediacji i konferencji bez udziału dzieci. Najmłodsi znajdą w Kancelarii przestrzeń do zabawy, nauki czy oglądania bajek pod czujnym okiem Rodzica, ale bez możliwości uczestnictwa w spotkaniach i nie słysząc poruszanych tematów.

Mediacja w pracy

Stosunkowo mało popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie mediacji w miejscu pracy. Mimo, że firma stanowi doskonały grunt dla wykorzystania możliwości jakie daje mediacja. 

Sposobów na jej wykorzystanie jest wiele do przynoszących najszerszy wachlarz korzyści należy zaliczyć szkolenia (jednorazowe lub cykliczne) dla wszystkich lub wybranych pracowników lub dyżury Mediatora w siedzibie firmy.  

Odnosząc się do pierwszej propozycji wskazać należy, że poszerzanie wiedzy pracowników (i kadry zarządzającej) na temat polubownych metod rozwiązywania sporów daje niezwykle pozytywne efekty poprzez zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych, obniżenie poziomu stresu i poprawę atmosfery w zespole. Osoby, które potrafią ze sobą rozmawiać tworzą stabilniejsze i bardzie kreatywne grupy i lepiej realizują zlecone zadania.

Propozycja stałej współpracy z Mediatorem również zasługuje na uwagę. Rozwiązanie takie daje szanse skorzystania z wiedzy i umiejętności profesjonalisty na co dzień. Jest to niezwykle cenne przy dużych organizacjach ponieważ pozwala niwelować wszelkie spory, nawet te, które zwykle umykają zapracowanym przełożonym. Bieżące reagowanie na sytuacje konfliktowe ma także tę zaletę, że niejednokrotnie pozwala uniknąć problemów wynikających z wypalenia zawodowego, przepracowania, obniżenia morale w zespole. Współpraca z profesjonalnym mediatorem i próby polubownego rozwiązania sporów mogą także pomóc uniknąć oskarżeń o nadużycia w miejscu pracy i mobbing.

 

I jak to jest z tą Tajemnicą

Wiele osób przed pierwszą wizytą w Kancelarii  Adwokackiej obawia się, że wszystko co ujawnią prawnikowi zostanie prędzej lub później ujawnione i obróci się przeciwko nim.

 

Pragnąc rozwiać mity w tym zakresie należy w pierwszej kolejności podkreślić, że tajemnica zawodowa obejmuje wyłącznie osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, które przeszły długą drogę, zostały zweryfikowane (np. jako niekarane) i złożyły stosowne ślubowanie. Za naruszenie tajemnicy Adwokatowi grozi postępowanie dyscyplinarne, na skutek którego może on nawet stracić prawo wykonywania zawodu.

 

 Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, że udając się do doradcy prawego, znajomego studenta czy absolwenta prawa nie mamy w żaden sposób zagwarantowanej dyskrecji i zachowanie w tajemnicy naszych sekretów jest wyłącznie kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

W każdej sprawie przekazanie osobie nas reprezentującej wszelkich danych jest absolutnie konieczne. Nie ma bowiem możliwości, by skutecznie prowadzić sprawę będąc notorycznie zaskakiwanym nowymi faktami i dokumentami. Nie warto zatem próbować pokazać się z jak najlepszej strony ukrywając niewygodne fakty. To od tego, czy zaufamy naszemu prawnikowi zależy w dużej mierze powodzenie naszej sprawy. Nie należy o tym zapominać. Zwłaszcza, że wybierając profesjonalistę mamy pewność, że wszystkie informacje zostaną w zaciszu jego gabinetu.

Warto także pamiętać, że podobne rozwiązania dotyczące tajemnicy obowiązują w przypadku mediacji, a wszystko co zostanie ujawnione w toku prowadzonych negocjacji nie powinno być ujawniane przed sądem przez stronę, która nie jest dysponentem danych. Nie ma zatem obiektywnych powodów do obaw przed skorzystaniem z polubownych metod rozwiązywania sporów.

Obsługa prawna – zbędny wydatek?

Dla kogo?
Niezwykle często spotykam się z przeświadczeniem, że stała obsługa prawna, polegająca na wykupieniu w kancelarii prawnej swego rodzaju abonamentu, potrzebna jest wyłącznie dużym i prężnie działającym podmiotom gospodarczym. Podejście to ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Korzyści
Po pierwsze wskazać należy, że obsługa prawna przynosi wiele korzyści- w większości przypadków koszt pracy prawnika w ramach abonamentu jest niższy niż standardowy, a ponadto prawnik co miesiąc ma zwyczajnie zarezerwowaną dla nas pewną ilość czasu. To niezwykle istotne, gdy zależy nam na szybkim i korzystnym finansowo rozwiązywaniu bieżących problemówprawnych. Trzeba również pamiętać, że regularne konsultowanie pojawiających się zagadnień może uchronić nas przed podjęciem działań ryzykownych lub przed poważnymi i daleko idącymi skutkami prawnymi.

Pakiety obsługi
Rodzaje abonamentów w ramach obsługi prawnej bywają bardzo różne- od symbolicznych 4 h w miesiącu (1 h zegarowa pracy tygodniowo), aż do abonamentów bez ograniczeń, gdzie równocześnie kilku prawników może przez cały miesiąc pracować na rzecz danego klienta. Jest to elastyczne rozwiązanie- na każde potrzeby i każdą kieszeń, wystarczy tylko określić zapotrzebowanie i wynegocjować najkorzystniejsze warunki. Pewne jest, że w całościowym rozrachunku pakiet obsługi to rozwiązanie opłacalne.

Dlaczego warto odwiedzić Kancelarię wcześniej niż później?

Pomoc prawna kojarzona jest najczęściej ze znacznymi kosztami, zaognionymi sporami lub kluczowymi kontraktami. Co jednak ze sprawami drobnymi, mało istotnymi, bieżącymi? Te są najczęściej zupełnie pomijane, podczas, gdy skorzystanie z pomocy profesjonalisty może oszczędzić nam sporo czasu, nerwów i pieniędzy.

 

Dla przykładu- jako osoba fizyczna lub mały przedsiębiorca niejednokrotnie chcemy podpisać umowę. Niestety już po jej podpisaniu okazuje się, że podmiot z którym zawarliśmy umowę jest niewypłacalny lub nie istnieje, a dodatkowo umowa nie zawiera zapisów chroniących nas przed tego typu sytuacjami. Czeka nas proces, który nawet w przypadku naszego zwycięstwa prawdopodobnie nie rozwiąże problemu- konieczne może być wszczęcie egzekucji komorniczej, choć i ta niekoniecznie przyniesie upragnione efekty.

Prawdopodobnie udanie się do kancelarii po poradę uchroniłoby nas przed podpisaniem niekorzystnej umowy. Koszt takiej porady i opinii to (w zależności od stopnia skomplikowania transakcji) około kilkaset złotych. Wciąż pokutuje jednak przeświadczenie, że korzystanie z usług prawnika to zbędny, ogromny wydatek. Wiele osób z tego powodu rezygnuje z wizyty w Kancelarii.

Niejednokrotnie okazuje się niestety, że koszty, które trzeba będzie ponieść w celu dochodzenia roszczeń przed sądem są wielokrotnie wyższe i nie ma żadnej pewności, że uda nam się odzyskać zainwestowane środki.

Stare przysłowie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Podobnie jest z pomocą prawną- zawsze lepiej jest sprawdzić zawczasu sytuację niż próbować ją ratować post factum.